Har 2500 vetenskapsmän enats om FNs politiska klimatrapporter och klimattoppmötets tolkning?

Enligt sydsvenksan 2009-12-07 sa FN:s klimatchef Yvo de Boer på klimattoppmötet ”IPCC:s bedömningar granskas av 2500 vetenskapsmän”. Det är inte samma sak som att 2500 vetenskapsmän är eniga att det bästa vi kan göra för miljön är att ge politikerna möjlighet att lägga till CO2-handel på sin intäktslista. Det är inte samma sak som att 2500 vetenskapsmän har sagt att länderna bör enas om ett klimatavtal på max x grader räknat från 1900. De två sista sakerna är politiska frågor, politiska agendor, och det som diskuteras på klimattoppmötet är politikernas tolkning av vad bästa kompromissen är för att lösa de klimatproblem vetenskapsmännen rapporterar.

I sydsvenskan skriver man ”problemet är att de mål för minskade utsläpp som de 192 staterna aviserat inför COP15 inte på långa vägar räcker för att hejda temperaturstegringen vid plus två grader”. Nu råkar detta vara en fråga som vetenskapen inte är överens om. Både om temperaturhöjningarna beror på människan, och i så fall om de beror på CO2, och vilka temperaturer vi normalt borde ha framöver. Så vad man har gjort är att ta analyser (just nu diskuteras om de analyserna är vetenskapliga eller kraftigt färgade av skräckscenarioförespråkarna), översatt dem till politiskt definierade lösningar, och sedan fortsatt tolka problemen från politiskt definierade mål.

Problemet de flesta är överens om är att vi förstör vår miljö, och att vi måste hitta sätt att inte förstöra miljön. Att ge politikerna tillgång till intäkter av CO2-handel är inte med säkerhet det bästa sättet att skydda vår miljö, eller att använda våra pengar för att förbättra miljön.

Så över till IPCCs granskade rapport som FNs klimatchef hyser så stort förtroende för. Rapporterna är granskade av 2500 vetenskapsmän, men det betyder inte att de är särskilt lika från presentation till presentation. Att de inte är det är för att man ännu inte lyckats göra siffrorna pålitliga nog för att inte en ny analys skall förändra dem. De viktigaste siffrorna vi har att bli säkra på är de för de senaste 2000 åren, men det som diskuteras mest är de för de senaste 100 åren (de ger det maximala skräckscenariot, vilket kan motivera extra pengar inom politiken särskilt väl, det vill säga en CO2-skatt). Nedan är från IPCC rapporten från 1990, rapporten innehåller fortfarande en hög temperatur under medeltiden. Dock är diagrammet bara från år 1000 och framåt (från Climategate har vi lärt oss att i ett email diskuterar Mann hur man skall kunna visa kurvan för hela 2000-talet) vilket gör att den andra stora värmeperioden före medeltiden, den under vikingatiden inte finns med. Detta diagram skulle inte vara tillräckligt för att skapa ett skräckscenario med extra pengar till handel av CO2. Det var inte tillräckligt för politikerna när denna rapporten släpptes, det man skall veta är hur lite de 2500 vetenskapsmännen får lov att kommentera, och hur lite deras kommentarer påverkar slutresultatet.

global uppvärmning enligt IPCC 1990 inklusive medeltidens höga temperaturer

Nästa diagram är också från IPCC, nu från 2001 och deras arbetsgruppsrapport. Observera hur mycket mindre uppvärmning vi nu har från medeltiden (2000-talets temperatur är i detta diagram nästan ända uppe på medeltidens temperatur), hur lilla istiden inte längre har en tydligt sjunkande temperaturtrend från 1200 till mitten av 1600-talet, och lägg märke till Manns kända hockeyklubbskurva på slutet. Detta är en kurva som kan användas för att skapa panik, den beskriver ett skräckscenario. Detta är en kurva som innehåller de element som diskuteras i climategate, utjämnade toppar och bottnar.

IPCC 2001 rapport från arbetsgruppen utan medeltida höga värmerperioder och utan lilla istidens dip

Nedan sedan den rapport som släpptes av SCAR 25 Nov 2009, också den granskad i vederbörlig ordning. Observera att den sträcker sig över hela 2000 år så vi får med vikingatidens värmetoppar. Observera hur tydligt det framgår att om man börjar värdera temperaturstegringen från 1800-talets slut till nu så får man maximalt temperaturstegring att definiera som människans industriella påverkan. Observera också att vare sig nuvarande temperatur, eller temperatustegringens hastighet är unik för människans industriella påverkan.

Södra hemisfärens temperatur de senaste tvåtusen åren enligt Mann

Kommentera

You must be logged in to post a comment.

%d bloggare gillar detta: